Home

Útmutató a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzéshez

  1. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) rendszerének működtetését A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 78.§ (1) f) pontja írja elő, jogszabályi hátterét az Nkt.mellett a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012
  2. betűszín) végén találja a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó modulokat (3. kép). 3. kép Projekt nézet A feltöltési jogosultság kiosztásához görgesse le a projektek listáját és válassza ki a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó modulok közül a Tanfelügyelet intézményi feltöltő alkalmazást (4. kép)
  3. (tanfelügyeleti kézikönyv 13. oldal), de az azt követő feladatokat - ide értve az esetleg szükségessé váló további dokumentumelemzést - már megoszthatják egymás között. A vezető tanfelügyelőnek az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 15 nappal egyeztetnie kell az intézményvezetővel, é
  4. december 12- én jelent meg az Útmutató a. Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez. Az egyes években hatályos tanfelügyeleti és. Nem állítjuk azt, hogy ne volna kellemesebb dolog egy vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésnél. Azt sem, hogy az arra fordítandó időt nem tudnánk akár. 30- ig feltöltő, a

vezető készíti és költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá, ezt a fedlapon érdemes feltüntetni. Az (1a) bekezdésnek megfelelően, ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, az irányított szervre külön bels Megismertük a tanfelügyeleti standardokat (pedagógus-, vezető- és intézményellenőrzés), az ellenőrzésre vonatkozó eljárásrendet és eszközöket, értékelő és visszajelző lapokat, a tanfelügyeleti munkához szükséges adatgyűjtés metódusát, megadott szempontok szerinti elemzést, értékelést A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői 2013. Pedagógiai portfólió - gyakorlati útmutató (PP 045/2013) 2011. Konfliktuskezelésc. tanfolyam (21/2011.) 2011. Projektpedagógia, epochális oktatás.

Útmutató a tanfelügyeleti ellenőrzéshe

Vezetői Koncepció 2018 - 2023. 2015 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus minősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására. 2017 Pedagógus előmenetelt támogató felkészítő trénin A VEZETŐI ÖNÉRTÉKELÉS TERÜLETEI • Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat) Önértékelé- 5. A pedagógusra vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az önértékelés eredményei-nek, az azokhoz kapcsolódó önfejlesztési terveknek, a pedagógiai munka dokumentuma-. A téma időszerűsége Az intézményi dokumentumok a nevelési-oktatási intézmény működésének jogszerűségi kritériumai A szabályozó dokumentum az ellenőrzés indikátora fenntartói ellenőrzés belső ellenőrzés FEUVE (költségvetési szervek) törvényességi, hatósági, szakmai ellenőrzés tanfelügyeleti ellenőrzé

A tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértők képzés

8. napirend - Magló

Felhasználói kézikönyv pedagógus önértékelé

b) Vezetői önértékelés esetén o támogatja az adatgyűjtést, o határidőre elkészíti önfejlesztési tervét o a pedagógus önfejlesztési tervének elkészítése, feltöltése az informatikai rendszerbe. 4.2.2. A vezető önértékelése A vezetői önértékelés területei: 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és. tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolodó intézményvezetői feladatok ellátására. Kónya Balla Zsuzsanna Környezeti neveléssel vagy hagyományőrzéssel kapcsolatos tanfolyam elvégzése. III. Tárgyi feltételek: Az induló, nevelési év, év eleji állapotról

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) * Melléklet az 1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasításhoz * Az Állami Számvevőszék elnöke által az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jogkörben megállapított és nyilvánosságra hozot Vezetői pályázat/Vezetési program -közép hosszú távú célok. A 2015-2020. vezetési ciklus, záró évében az elemző-értékelő beszámoló elkészítése, mely alapja a következő vezetői programnak. Pedagógiai célkitűzések és feladatok - Szolgáltatások. Törvényes működés. Gazdálkodás, működési feltételek ORSZÁGOS TANFELÜGYELET KÉZIKÖNYV GYÓGYPEDAGÓGIAI, KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott tájékoztat Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre- tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására Szervezési/vezetői készségek • megbízhatóság, következetesség, jó szervezési készség, vezetői készség.

A BECS munkacsoport megbízott vezetője. Vezetői megbízatása mindig egy tanévre szól. 3. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv hatálya: A 2018/2019-es tanév 4. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv felülvizsgálata, aktualizálása: Minden tanévnyitó értekezleten történik meg. Az intézmény önértékelésének folyamat A vezető szakértő felveszi a kapcsolatot az intézményvezetővel a látogatás előtt leg-alább15 nappal, a látogatást megelőző 2. napig egyeztetik a látogatás forgatókönyvét Előzetes felkészülés tanfelügyelők (2 fő) helyszíni látogatás előtt dokumentum-elemzés, meg-adott elemzési szempontok Vezető és intéz

PDF LETÖLTÉS Utmutato a pedagogusok minositesi

  1. A vezető beosztású pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzésének a vezetői munka értékelése mellett célja a pedagógiai tevékenység vizsgálata is, ezért az intézményvezetők ellenőrzésére nemcsak a vezetőellenőrzés, hanem a pedagógusellenőrzés keretében, az ott meghatározott standard szerint is sor kerül
  2. Útmutató harmadik javított változata,módosított tanfelügyeleti,önértékelési kézikönyv; a vezetői pályázatát, vagy annak hiányában vezetői programját, b) az intézmény pedagógiai programját, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéshez szükséges szakmai ismereteket a hivatal által szervezett hatvanórás.
  3. t tanfelügyeleti ellenőrzés során.

Pedagógusi tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolítása. Intézményve-zető és/ vagy helyettese tagóvoda vezetők az érintettek az OH által kijelölt szakértő Intézményve-zető és/ vagy helyettese tagóvoda vezetők A kiírt időpontok-nak megfelelő-en Eljárásrend és az ellenőrzéshez kapcsolódó dokumentumo Lukács Lászlóné - Vass Katalin: Az. önértékelés . rendszere . az óvodában. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egységes, fenntartótól füg Vezetői munka - szervezetfejlesztés helyzete, és az ebből adódó feladatok: 10. Tanfelügyeleti, intézmény mérés-értékelési csoport létrehozása 22. Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez - második javított kiadás - OH

A közoktatási intézmények ellenőrzése Merklné Kálvin Mária osztályvezető Oktatási Hivatal Közoktatás Ellenőrzési Osztály maria.kalvin@oktatasihivatal.gov.hu. Mottó: A tények felszínre hozása csak akkor lehet eredményes, ha együtt jár azzal az igénnyel, hogy kiderítsük, mit is jelentenek ezek a tények és mik a következményeik A tanfelügyeleti intézményi ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv megvalósítása 31 Mellékletek. Munkaterv 2020-2021. 3 Pedagógiai hitvallásunk Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükr

Szakmai koncepció1 Vezetői Klubok működtetése 2017 1 Jelen szakmai koncepció a Független Pedagógus Fórum (FPF) kezdeményezése. Az elképzelés kipróbálása 2017. február és 2017. június között lezajló projekt keretében történik 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési . Részletesebbe Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai ellenőrzésre- tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására Szervezési/vezetői készségek • megbízhatóság, következetesség, jó szervezési készség, vezetői készség. Tanfelügyelet 2015. 2013. szeptember 1-jétől Magyarországon újra van tanfelügyelet (országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés), amelyet az oktatásért felelős miniszter működtet.. Tudni kell, hogy a tanfelügyeletet elsősorban a pedagógusok, pedagógus szakszervezetek, pedagógus szakmai szervezetek tartották szükségesnek (pedagógus vívmány), a különböző oktatási. 4. Országos önértékelési kézikönyv 5. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6. Országos tanfelügyeleti kézikönyv Az önértékelés célja: 1.) a köznevelés különböző területeinek objektivitásra törekvő értékelése • a pedagógus, • a vezetői, • az intézményi munkába

o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Harmadik javított változat 3.10. 2018/19nevelési év minősítési és tanfelügyeleti eljárásai. Vezetői és Intézményi szakmai ellenőrzés időpontjai: Felkészülés 2018 évi, OH ellenőrzéshez kapcsolódó önértékelési feladatokra 2017. október 17-ei intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés idejére a teljes pedagógus kör, kézi és online önértékelése befejeződik, illetve befejeződik az intézményi önértékelés is. Az ellenőrzéshez kapcsolódó további feladatok meghatározása ennek függvénye. A BECS tagjai: Varga Ibolya, Gábor Sándorné, Marján Iré 7. Éves önértékelési terv készítése 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 4. Az önértékelés tervezése Az önértékelés 3 szinten zajlik: pedagógus, vezetők, intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési terüle-tek és szempontok Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az Óvodában; melynek módszerei és eszközei a közös programok, közös ötletelések, pozitívumok kiemelése. Vezetői ellenőrzés és értékelés irányuljon a közösségért tett arányos feladatvállalásra, a Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Csoma Sándor. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. PREFERÁLT VEZETŐI FELADATAIMM. Nem azért, mert a feladat könnyű, hanem azért, mert nehéz megerősítés és elismerés biztosítása a vezetés részéről. Tanfelügyeleti és PÉM minősítések sikeres folyamat-zárása Útmutató a mozgástervezéshez. Helyzetfeltáró vizsgálat: Rajzolás, festés, mintázás és kézimunka. A beszámolóhoz felhasznált dokumentumok: Pedagógiai Program. Óvodai Munkaterv. Intézményi Munkaközösségek éves beszámolói. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Gyermekvédelmi beszámolója. Fenntartói és vezetői. továbbá a pedagógiai - szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó átfogó intézményi önértékelés elvégzése; Az oktatásirányítás által bevezetett ezen új szerkezetű intézményhálózat, irányítási és ellenőrzési modell a magyar köznevelési rendszer minőségének javítását célozza meg. I. 2 évében, a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően történik. Az önértékelés alapja a vezetői kompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások tanfelügyeleti ellenőrzés alapját képező indikátorok az önértékelési csoport által kidolgozott, a nevelőtestület által elfogadott, az OH informatika FERENCVÁROSI CSICSERGŐ ÓVODA (Bp.1096 Thaly K. u. 38. sz.) M U N K A T E R V 2019/2020. Intézmény OM- azonosítója: 034408 Intézményvezető

Megjelentek az intézményi önértékelés javasolt standardjai

Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez . Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés . Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára . 363/2012.(XII.17. Mesterpedagógus prezentáció. mesterpályázat Varga Julianna 2015. június 23. 1. célom a mentor főprofil gyakorlása - szakmai gyakorlat eljárásrendjének kidolgozása tervezett tevékenységek Gyermekek Háza - gyakorlóhely együttműködés - ELTE Bárczi Gyógypedagógiai Kar hallgatók gyakorlatvezetése mentortaná Mesterpedagógus fokozat kialakítása a nemzetközi és hazai. Az intézményvezetők munkáját segítő tanügyi szerződés megrendelőlapjai is letölthetőek az oldalról. Annak javaslom,aki teljeskörű támogatást szeretne a vezetői feladatai ellátásához. Ma ezzel már több száz intézményvezető él. ÚTMUTATÓ a honlap használatához (a címre kattintva olvasható tovább

1/2017. (II. 8.) ÁSZ utasítás a számvevőszéki ellenőrzés ..

Váci Deákvári Óvoda 2018/2019 nevelési év munkaterve oldal 3 2600 Vác, Deákvári főút 34. Tel./fax: 27/307-741 OM azonosító: 03273 A dolgozók folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. 1 fő óvodapedagógus továbbképzését terveztük be intézményünk költségvetésébe erre a naptári évre az őszi-tavaszi időszakba, aki a BME Közoktatás vezető képzésén vesz részt, Veszprémben. 1 fő óvodapedagógus részt vett az Új Széchenyi Terv Társadalmi. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat) 2. vezetői és az önértékelési csoport többi tagjai milyen függését a tanfelügyeleti el-lenőrzés és a pedagógusmi-nősítés rendszerével. A tájé gondatlan veszélyeztetés (pl. gyermekülés hiánya, ittas vezetés, stb.) Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz bánásmódot jelenti, amely közvetítését a gyermek felé, hogy értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett

Országos tanfelügyeleti kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés - ötödik javított kiadá 1 A vizuális beszédértékelés alkalmazásának történeti áttekintése a hallássérültek beszédoktatásában HÉGELY GÁBOR ÉS KOCSOR ANDRÁS MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport SZEGED, Aradi vértanúk tere 1., H-6720 With the financial support of the Hungarian Ministry of Education (IKTA Grant No /2001), a new computer-aided software package, called SpeechMaster was. 5. Rendszerszintű (makro) kérdések Oktatásirányítás és közigazgatási reform (Elnök: Gaby Hostens, Belgium) Gaby Hostens: Tegnap mikro-szintű kérdéseket vitattunk meg. Ma a makro-szinten folytatjuk a vitát, mert azt állították, hogy az oktatásirányításban az innováció közvetlenül kapcsolódik a közszolgálat irányításában meglevő innovációhoz, és közvetlenül. A vezető helyettesítését ellátó közalkalmazott a vezető akadályoztatásának megszűnése után haladéktalanul köteles beszámolni a helyettesítés ellátása során tett intézkedéseiről. Az intézményvezető tartós távollétére a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásban ad felhatalmazást

Az intézményvezető az átruházott munkáltatói jogkör gyakorlója az 5/2013-as Elnöki Utasítás szerint. magasabb vezetői szinthez tartozó munkakört betöltő személyek véleményének kikérését követően dönt: a tanulmányi szerződés kötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és nem. Megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat. Továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni Hivatal szóra releváns weboldalak könnyen áttekinthető táblázatban: polgármester hivatal, önkormányzati hivatal, járási hivatal, oktatási hivatal, statisztika hivatal, közös hivatal, hivatal ügyfélfogadás, munkaügyi hivatal, nemzeti hivatal, közműszabályozás hivatal, élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, felnőttképzés hivata vezetők munkáját, valamint az intézményt értékelik általános pedagógiai szem- ha kapcsolódik a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a 1 1 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 6. A szaktanácsadói tevékenység ellátása 26.§ A szaktanácsadás, tantárgy

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatokra 30 óra 2015. Vezetői tapasztalat: munkaközösségek vezetése Intézményvezető helyettes 2009.szeptember 1.- 2015. november 30-i pedagógus, akinek a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésére az adott tanévben sor kerül. A hatályos rendeletek alapján a vezető önértékelésére a vezetői megbízás 2. és 4. évében, az átfogó intézményi önértékelésre pedig ötévente kerül sor. A három szinten folyó önértékelés az alábbiak szerint.